مقایسه و ساده کردن کسر

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا مقایسه و ساده کردن کسر مقایسه و ساده کردن کسرها یادآوری: برای مقایسه کردن کسرها توجه به نکات زیر دارای اهمیت است. 1- اگر دو کسر دارای مخرج برابر باشند و صورت‌ها مختلف، کسری بزرگ‌تر است که صورت بزرگ‌تری دارد. مثل: از روی شکل به وضوح می‌بینید.
2- اگر دو کسر دارای صورت برابر باشد و مخرج‌ها با هم متفاوت باشند کسری بزرگ‌تر است که مخرج کوچک‌تری دارد. برای مقایسه‌ کردن شکل‌های اصلی به یک اندازه بوده و آن‌ها را کاملاً زیر هم کشیده تا به راحتی بتوانید مقایسه کنید.
3- اگر، مخرج‌ها و صورت‌ها یکسان نبودند هدف را برای یکسان‌سازی مخرج‌ها گذاشته و بعد از گرفتن مخرج مشترک آن‌ها را به طریق 1 مقایسه می‌کنیم. مخرج مشترک‌گیری و نحوه‌ی استفاده از آن:
استفاده از دسته‌ی کسرهای مساوی فرض کنید می‌خواهید بین کسرهای و مخرج مشترک بگیریم پس مخرج مشترک با ساختن دسته کسرهای مساوی عدد 10 حاصل می‌شود. * نکته: توجه به این موضوع ضروری است که شما از سال‌های گذشته با واژه‌ی مخرج مشترک‌گیری آشنا شده‌اید و همیشه برای گرفتن مخرج مشترک 2 مخرج را در هم ضرب می‌کردیم اما هدف این است که شما کوچک‌ترین مخرج مشترک را به‌درستی پیدا کنید ابتدا دسته کسرهای مساوی را پیدا می‌کنیم و بعد حاصل‌جمع را به‌دست می‌آوریم به روش دیگر نیز می‌توان کوچک‌ترین مخرج ‌مشترک را نیز محاسبه کرد. یک کسر را درنظر گرفته و دسته‌ی کسرهای مساوی آن را ساخته در واقع از طریق تقسیم کردن مخرج جدید بر مخرج کسر منفی و پیدا کردن عدد بخش‌پذیری می‌توانیم مخرج‌ مشترک کوچک را پیدا کنیم. برای ساده کردن کسرها نیز به همین روش می‌توان عمل کرد اگر بخواهیم کسر زیر را ساده کنیم. یا می‌توانیم از قوانین بخش‌پذیری نیز استفاده کنیم. 1-اعدادی بر 2 بخش‌پذیرند که یکان آن‌ها زوج باشند.
2-اعدادی بر 3 بخش‌پذیرند که مجموع ارقام آن‌ها بر 3 بخش‌پذیر باشند.
3-اعدادی بر 5 بخش‌پذیرند که یکان آن‌ها صفر یا 5 باشند.
4-اعدادی بر 10 بخش‌پذیرند که یکان آن‌ها صفر باشد.
5-اعدادی بر 9 بخش‌پذیرند که مجموع آن‌ها بر 9 بخش‌پذیر باشند.
6-اعدادی بر 6 بخش‌پذیرند که بر 2 و 3 بخش‌پذیر باشند.
7-اعدادی بر 5 بخش‌پذیرند که بر 3 و 5 بخش‌پذیر باشند. با این قوانین می‌توانیم در تمامی کسرها صورت‌ها و مخرج‌ها را با هم ساده کرد.
روش قبلی از تجزیه کردن استفاده کردیم ولی در مثال زیر از قوانین کمک می‌گیریم مثل بین دو کسر و ، 3 کسر پیدا کنید نکته: بین هر دو کسر می‌توان بی‌شمار کسر پیدا کرد. ابتدا باید مخرج کسرها را یکسان کرده: با توجه به تعداد کسری که خواسته شده عدد به‌دست آمده را در صورت و مخرج ضرب می‌کنیم و بعد از ایجاد شدن فاصله می‌توانیم کسرهای بین را پیدا کنیم. مثال: بین و و 2 کسر بنویسید. پایان...